แผนที่

โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามแนวพระราชดำริ
ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
(บ้านยางกลาง)

   โครงการฟาร์มตัวอย่าง ตามแนวพระราชดำริ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ (บ้านยางกลาง) เป็นฟาร์มแห่งที่สองหลังจากจัดตั้งที่หนองระหารจีน มีพื้นที่มากนับพันไร่ เพื่อให้เป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยราคาถูกหาซื้อได้ในท้องถิ่น เป็นแหล่งพันธุกรรมพืช ประมง ปศุสัตว์ เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ธนาคารข้าว ธนาคารอาหารชุมชน (Food Bank) สถานที่ฝึกอาชีพให้แก่ราษฎรในด้านการเกษตรอย่างครบวงจร และเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้านการเกษตร จัดพื้นที่เป็นแปลงสาธิต อาทิเช่น แปลงปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอก แปลงปลูกผักปลอดสารพิษ แปลงไม้ผล โรงเรือนเพาะเห็ด แปลงเลี้ยงสัตว์ สวนป่าไม้ตัวอย่าง แปลงปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ปลูกข้าว สถานีอ้อย แปลงเลี้ยงสัตว์น้ำ และธนาคารข้าว


สุกรพันธุ์จินหัว (Jinhua)
   มีลักษณะลำตัวสีขาว และมีสีดำที่ส่วนหัวและสะโพก อีกชื่อที่รู้จักกันดี คือ Jinhua hamโดยใช้เนื้อส่วนสะโพกมาทำเป็นแฮม ซึ่งมีรสชาติอร่อย สีสวยสด และมีชื่อเสียงมากในตลาดระดับสูงของโลก
   สุกรพันธุ์จินหัวมีถิ่นกำเนิดในจังหวัด Zhejiang มณฑลเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
   รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้น้อมเกล้าถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2542
   ปัจจุบันทางโครงการฯได้เพาะขยายพันธุ์ และมีจำหน่ายแล้ว

เปิดให้เข้าชมทุกวัน
ติดต่อได้ที่ หมู่ ๓ บ้านยางกลาง ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง โทร. ๐๘ ๖๑๔๖ ๕๐๐๒ หรือ เกษตรจังหวัดอ่างทอง โทร.๐ ๓๕๖๑ ๑๒๙๖


ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง

   เป็นโครงการจากพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ต้องการเสริมสร้างรายได้ให้ราษฎรโดยมีผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมให้ความรู้ในการนำศิลปะมาวาดลวดลายอยู่บนผืนผ้า ภาชนะ เครื่องใช้ต่างๆ และหัตถกรรมอีกหลากหลายแขนง แบ่งเป็น ๔ แผนก คือ กลุ่มฝึกอาชีพกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา กลุ่มฝึกอาชีพทอผ้า ทอจก กลุ่มอาชีพปักผ้า กลุ่มฝึกอาชีพแกะสลักไม้

เปิดให้เข้าชมวันจันทร์-ศุกร์ เวลาราชการ
ติดต่อได้ที่ ศูนย์ศิลปาชีพสีบัวทอง หมู่ ๓ ต.สีบัวทอง อ.แสวงหา จ.อ่างทอง
โทร /โทรสาร ๐๓๕ ๖๓๙ ๒๒๗ ,๐๘๙ ๖๐๙ ๑๙๕๕ ,๐๘๔ ๕๙๗ ๘๗๕๑

 


 

 

การเดินทาง สามารถเดินทางจาก สามชุกตลาดร้อยปี (จ.สุพรรณบุรี) ระยะทางประมาณ 15 ก.ม.

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.