แผนที่


นิทรรศการพิเศษ
ทวารวดีอรุณรุ่งแห่งอารยธรรมของสยามประเทศ
19 ธันวาคม 2557 - 19 กุมภาพันธ์ 2558
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง
อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

วัฒนธรรมทวารวดี เป็นวัฒนธรรมสำคัญสมัยแรกสุด เมื่อดินแดนประเทศไทยก้าวเข้าสู่ยุคประวัติศาสตร์ถือเป็นอรุณรุ่งแห่งอารยธรรมไทย สันนิษฐานว่าวัฒนธรรมดังกล่าวเจริญขึ้นในราว 1,100-1,500 ปีที่ผ่านมา โดยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากอินเดีย มีลักษณะเฉพาะอันโดดเด่น ทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรม งานศิลปกรรมแขนงต่างๆวิถีชีวิตของผู้คน ฯลฯ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นช่วงเวลาเริ่มต้นที่พุทธศาสนาอันประเสริฐได้หยั่งรากลึกลงบนสยามประเทศ ทั้งนี้ศูนย์กลางของทวารวดี เริ่มต้นที่เมืองอู่ทองก่อนขยายความเจริญไปยังเมืองนครปฐมโบราณ และภูมิภาคต่างๆของประเทศไทย หลงเหลือร่องรอยหลักฐานเป็นโบราณศิลปวัตถุอันงดงามทรงคุณค่าให้ชาวไทยได้ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานของแผ่นดินบรรพบุรุษ


พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง จัดโครงการพัฒนาพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติให้เป็นแหล่งเรียนรู้ นิทรรศการพิเศษ ในหัวข้อ “ทวารวดี อรุณรุ่งแห่งอารยธรรมของสยามประเทศ” ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทอง อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการรวบรวม และจัดแสดงโบราณศิลปวัตถุชิ้นเยี่ยมในวัฒนธรรมทวารวดี เป็นครั้งแรกในการจัดแสดงโบราณวัตถุล้ำค่าสมัยทวารวดีจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติทั่วประเทศ ที่อยู่ในความดูแลของกรมศิลปากร พร้อมเครื่องประดับทองคำอายุนับพันปีซึ่งหาชมที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว

พบกับการเสวนาวิชาการ โดยมุ่งเน้นให้ผู้ชมทราบถึงความหมายและความสำคัญของวัฒนธรรมทวารวดีในทุกด้าน ผ่านโบราณ ศิลปวัตถุที่นำมาจัดแสดง เพื่อทำให้เกิดความภาคภูมิใจและหวงแหนในมรดกวัฒนธรรมของชาติให้ยั่งยืนสืบต่อไป

พิเศษสุด ชมการแสดงชุดใหญ่จากกรมศิลปกร ระบำทวารดี นาฏศิลป์ 4 ภาค การขับร้องเพลงโดย อาจารย์ปกรณ์ พรพิสุทธิ์ ครูมืด พร้อมหางเครื่องชุดชิงช้าสวรรค์อลังการเต็มเวที ฯลฯ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ อู่ทองโทร.
035-551021
 

 

 


2012 Copyright TATsuphan.net All right Reserved.